504 207 999 biuro@f-d.com.pl
Zaznacz stronę

Oferta

Systemy nadciśnieniowe

Nadciśnieniowy system zapobiegania zadymieniu klatki schodowej jest wymagany dla budynków wysokich i wysokościowych, nie jest to system skomplikowany jednak od jego prawidłowego zaprojektowania i funkcjonowania zależy bezpieczeństwo ewakuacji ludzi w czasie pożaru.

Barierą dla wnikania dymu do klatki schodowej jest różnica ciśnienia jaką uzyskujemy nawiewając do przestrzeni chronionej. Podstawą prawidłowego funkcjonowania systemu jest właściwie zaprojektowany i dobrany wentylator oraz prawidłowy dobór i rozmieszczenie klap upustowych. Systemy różnicowania ciśnień projektuje się w oparciu o normę PN EN 12101-2 „Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła; Część 6: Wymagania techniczne dotyczące systemów ciśnieniowych. Zestawy urządzeń”.

Testy pożarowe

W celu dokonania sprawdzenia poprawności wykonania oraz potwierdzenia skoczności działania wentylacji pożarowej wykonujemy testy z użyciem gorącego dymu. Testy te służą do weryfikacji działania zarówno wentylacji mechanicznej jak i grawitacyjnej. Do wykonania prób używamy generatorów nietoksycznego i niebrudzącego dymu.

Parametry dymu wytwarzanego przez nasze urządzenia:

  • gęsty i ciepły, przez co znacznie dłużej utrzymuje się w powietrzu, a jego cząsteczkinie odparowują tak szybko jak ma to miejsce w wytwornicach teatralnych, wytwarzających dym na bazie glikolu.
  • wypór wytwarzanego dymu zbliżony do parametrów dymu rzeczywistego
  • średnica cząstek dymu zawiera się w przedziale 0,2-0,3 mikrona
  • całkowicie bezpieczny
  • nietoksyczny
  • nie pozostawia osadu
  • maksymalna temperatura uzyskiwanej mieszanki – 180°C

Stosowany przez nas system wytwarzania gorącego dymu znacznie lepiej odwzorowuje sposób rozprzestrzeniania i zachowanie się dymu w warunkach rzeczywistych. Powyższy sposób wykonania testów jest nieporównywalnie lepszy od powszechnie stosowanych wytwornic dymu z glikolu.

Symulacje komputerowe

Wykorzystując komputerowy model obiektu z odwzorowaną geometrią oraz z odpowiednio zdefiniowanymi warunkami brzegowymi jesteśmy w stanie przeprowadzić analizę rozwoju pożaru oraz rozprzestrzeniania się dymu. Ocenie poddawane są warunki panujące na drogach ewakuacyjnych w czasie niezbędnym do opuszczenia budynku przez wszystkich użytkowników. Dzięki analizie rozwoju i rozprzestrzeniania się dymu w obiekcie możemy dokonać wstępnej weryfikacji poziomu bezpieczeństwa, a także poprawności działania systemów przeciwpożarowych tj. wentylacji oddymiającej. W chwili obecnej przeprowadzenie symulacji daje możliwość skorzystania z zapisów pozwalających na obniżenie klas odporności na działanie ognia dla wentylatorów i kanałów oddymiających. Przy czym należy jednak pamiętać że nie będzie to możliwe dla każdego obiektu, takie zwolnienie możemy wykorzystać tylko wtedy gdy na podstawie przewidywanego rozkładu temperatur podczas modelowanego pożaru uzyskamy potwierdzenie
naszych założeń.

Celem uzyskania wysokiej dokładności obliczeń i optymalnego czasu ich wykonania używamy sieci komputerowej zbudowanej w oparciu o najnowsze procesory i7. Dzięki takiemu sprzętowi jesteśmy wstanie uzyskać dokładność obliczeń na najwyższym poziomie, rzadko prezentowane na naszym rynku.

Oddymianie grawitacyjne

Projektowanie grawitacyjnego systemu oddymiania, zarówno w obiektach handlowych, usługowych jak i magazynowych ma na celu zapewnienie bezpiecznych warunków ewakuacji ludzi na wypadek pożaru.

Proces projektowania polega na określeniu potrzebnej powierzchni otworów oddymiających i napowietrzających, a także ich lokalizacji. Wymagana powierzchnia klap dymowych ma bezpo- średni wpływ na poziom kosztów inwestycji.

Polska norma PN B 02877-4” Ochrona przeciwpożarowa budynków – Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła – Zasady projektowania” pozwala na szybkie określenie wymaganej powierzchni oddymiania, jednak wiąże się to z dużym przewymiarowaniem liczby klap.

Dostępne normy zagraniczne takie jak norma amerykańska NFPA 204 oraz norma brytyjska BS 7346-4 umożliwiają wykonanie dokładniejszej analizy w zależności od charakterystyki danego obiektu. Takie podejście do sprawy daje możliwość lepszego uwzględnienia warunków rzeczywistych, a co za tym idzie precyzyjne określenie ilości potrzebnych klap, wynikiem czego umożliwia na znaczne zmniejszenie ilości klap.

Oddymianie mechaniczne

Usuwanie dymu i ciepła przy pomocy konwencjonalnego grawitacyjnego systemu oddymiającego nie zawsze jest możliwe, ze względów technicznych lub ekonomicznych. W takich przypadkach możliwe jest zastosowanie wentylacji mechanicznej, opartej na wentylatorach wyciągowych.

Żadna z polskich norm nie podaje sposobów obliczania wydajności wentylacji mechanicznej, z pomocą przychodzą normy zagraniczne.

Wentylacja mechaniczna najczęściej znajduje zastosowanie w wysokich atriach, centrach handlowych i innych obiektach o znacznej wysokości pomieszczeń.